Мачове Групи Класация

Общи условия на инициативата "Футболни емоции 2024: Прогнозирай и печели!"

Организатор на играта

Организатор на Инициативата е „КОМЕ” ООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030466961 ДДС № BG030466961 със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Панчо Владигеров“ № 21 тел. 0885750250 („Организаторът“).

Периодът на провеждане на Инициативата е от 06.06.2024 г. до 21:50 ч. на 14.07.2024 г. вкл. („Период на провеждане“).

Място на провеждане на инициативата: уебсайта на Организатора- www.kome.bg.

Инициативата се организира и провежда на български език и се реализира чрез официалната страница на Супермаркети КОМЕ ООД - www.kome.bg с рекламни материали в обектите и в социалните мрежи: Facebook - https://www.facebook.com/cba.kome/ и Instagram - https://www.instagram.com/cba.kome/

Участие в инициативата

Право да участват в Инициативата имат всички физически лица, които към датата на участие са навършили 18 години.

Служители, които са в трудови правоотношения с "КОМЕ" ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи) не могат да печелят големите парични награди.

Участието в инициативата е доброволно, не е обвързано с покупка и се извършва чрез регистрация в уебсайта www.kome.bg в секция.

С участието си в Инициативата участниците потвърждават, че са запознати със съдържанието на настоящите Условия и се съгласяват безусловно да ги спазват.

Правила на инициативата

В инициативата могат да вземат участие всички пълнолетни лица, които направят кратка регистрация на уебсайта на Организатора - www.kome.bg. Данните за регистрация са: три имена, имейл адрес, телефон за връзка и прогноза за победител на първенството.

Регистрирайки се, потребителят получава достъп до индивидуален профил, където ще може да прави своите прогнози до 10 минути преди началото на мача.

Правила за точкуване

Основни награди

Спечелилият най-много точки потребител получава 1-ва награда.

Следващият по събрани брой точки потребител се класира за 2-ра награда.

Третият по събрани брой точки потребител получава 3-та награда.

Трите награди са в следния размер:

Ваучерите са с валидност до 31.08.2024 г. вкл. и могат да бъдат използвани само в някой от магазините на Организатора за повече от едно пазаруване.

В случай че повече от един потребител съберат еднакъв брой точки, всеки спечелил ще получи съответно обявената награда.

Ако потребителите спечелили 1-ва награда са трима или повече, 2-ра и 3-та награда няма да се предоставят.

Ако потребителите спечелили общо 1-ва и 2-ра награда са трима или повече, 3-та награда няма да се предоставя.

Ежедневни награди

Кодовете за отстъпка – представляват еднократни кодове, които дават отстъпка за конкретен продукт или по-голямо количество стоки. Всеки потребител познал точния резултат на даден мач печели еднократен код за отстъпка. Всички кодове ще бъдат получавани до 24 часа след приключването на мача, за който е участието, и ще бъдат съхранявани в профила на всеки потребител. Срокът за взимането и запазването на кода за отстъпка е до 5 дни след края на мача с познат резултат. Периодът на валидност е изрично упоменат на всеки ваучер.

Сигурност и защита на личните данни

Информация за администратора на лични данни: „КОМЕ” ООД вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 030466961 ДДС № BG030466961 със седалище и адрес на управление: гр. София бул. „Панчо Владигеров“ № 21 е отговорно за обработката на личните данни на участниците в Инициативата. „КОМЕ“ ООД е определило длъжностно лице за защита на личните данни, с което може да се установи контакт на: sofia@cba.bg.

Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на личните данни /GDPR/.

Личните данни, събрани в рамките на участието в инициативата, ще бъдат използвани от „КОМЕ“ ООД изключително за нуждите на провеждането на Инициативата (напр. за регистрация в Инициативата, определяне на печелившите участници, уведомяване на печелившите участници, получаване на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

Следните лични данни ще бъдат обработвани от „КОМЕ“ ООД за нуждите на провеждането на Инициативата: три имена, телефонен номер, имейл и други предоставени по желание от страна на регистриралите се участници.

В едномесечен срок след приключване на Инициативата и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците ще бъдат служебно заличени. Личните данни на спечелилите, необходими за деклариране на наградите, ще бъдат съхранявани съгласно разпоредбата на чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или до прекратяването на отношенията между Организатора и участника по повод притежаването на клиентската карта.

Включвайки се в Инициативата, всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията предоставя свои собствени лични данни; (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни; (в) изразява изричното си доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „КОМЕ“ ООД за целите и съобразно условията, посочени в настоящите правила.

С включването в Инициативата, участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно: (а) Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; (б) Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; (в) Право да изискат изтриването на лични данни; (г) Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; (д) Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; (е) Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основана на съгласие преди оттеглянето; (ж) Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат, че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗЛД. Надзорният орган в Р. България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/, електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Участниците в Инициативата се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените във връзка с участието в Инициативата лични данни с цел регистрация в Инициативата, определяне и обявяване на спечелилия участник в Инициативата, получаването на Наградата, както и във връзка с изпълнение на законови изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

С включването в Инициативата, всеки участник изразява предварително съгласието си в случай на спечелване на която и да е от обявените награди, трите му имена да бъдат публикувани на официалния сайт на верига супермаркети КОМЕ www.kome.bg с цел изпълнение на отговорностите на Организатора да обяви публично спечелилите награди участници.

Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на следния имейл адрес: sofai@kome.bg. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника, както и участието му в обявените от Организатора игри и маркетингови инициативи.

Отговорности и права на организатора

Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до сайта www.kome.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други независещи от него технически проблеми във връзка с Инициативата. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

Организаторът гарантира, в случай че има по-голям брой спечелили участници с еднакъв резултат, то всеки един от спечелилите, класиран по правилата на т. 5, ще получи обявената награда.

Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Общи условия. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира служебно съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

В случай на съмнения за злоупотреба или измама, организаторът си запазва правото да спира временно или окончателно акаунтите на засегнатите потребители.