Kome.bg | Условия за поверителност

Условия поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ

за

събиране, използване и обработване на лични данни

С изразеното от мен потвърждение на електронната страница на „КОМЕ“ ООД с ЕИК 030466961, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Панчо Владигеров“ № 21, в качеството му на администратор на лични данни (Администратор) и при спазване на разпоредбите и условията на Общия регламент относно защитата на данните(ОРЗД – Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

ДЕКЛАРИРАМ И СЕ СЪГЛАСЯВАМ ЗА СЛЕДНОТО:

1. За включването ми в обявени на електронната страница на Администратора и желани от мен маркетингови активности и/или за ползването на предоставяни пак там рекламни услуги предоставям необходимите пълни, верни и актуални данни относно своята самоличност (имена, единен граждански номер, желан адрес за контакт, телефонен номер, електронен адрес за получаване на електронни съобщения и други), които позволяват безсъмненото ми идентифициране като автентичен респондент, при което правя това доброволно, по своя инициатива и в израз на свободната си воля.

2. Съгласен/на съм Администраторът да получава, събира, обработва и използва личните ми данни по т. 1. със следната цел: създаване и поддържане на акаунт, издаване към мен на фактури, издаване – при заявено от мен желание – на клиентска карта, извършване на доставки на поръчани от мен стоки на посочени от мен точки за доставка, осъществяване при нужда, когато е приложимо, на контакт на посочените от мен: адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или електронна поща.

3. Съгласен/на съм личните ми данни да бъдат обработвани от Администратора за безсъмненото ми идентифициране като автентичен респондент по смисъла на т. 1.

4. Давам своето изрично съгласие личните ми данни, събрани в съответствие с определените цели, да се съхраняват на електронни носители и на хартия.

5. Запознат съм с обстоятелството, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора за срок до една година след прекратяване на регистрацията на притежавания от мен акаунт в неговата електронна страница, като след изтичането на този срок личните ми данни ще бъдат необратимо заличени.

6. Информиран/а съм от Администратора за правото ми на достъп до отнасящите се за мен при него лични данни, за срока и целите, за които се обработват, за възможността при необходимост за защитата на мои права като потребител, те да бъдат разкривани пред трети лица (например – гаранционни условия), които права мога да упражня чрез отправяне на писмено заявление до Администратора, подадено на адреса му на управление, включително чрез такова, изпратено по електронен път на адрес: info@kome.bg

7. Запознат/а съм с правото си да оттегля, в който и да е бъдещ момент, своето съгласие за ползването на предоставените от мен на Администратора лични данни, също и с правото си да възразя пред него срещу обработването им при липса на законово основание за това, както и с правото да поискам предоставените лични данни да бъдат заличени без ненужно забавяне от всички системи и записи, където те се съхраняват по реда на т. 6.

8. Осведомен/а съм отсега, че в случай на упражняване на правата си по т. 7, участието ми във всички маркетингови активности, провеждани на електронната страница на „КОМЕ“ ООД, ще бъде прекратено, а избраните и желани от мен преди това услуги няма да ми бъдат предоставяни след упражняването на това право.

9. Известно ми е, че „КОМЕ“ ООД е администратор на лични данни.

10. Запознат/а съм, че имам право да подам жалба при нередности във връзка с обработването на личните ми данни или при неспазване на правата ми във връзка с тяхната защита пред компетентния надзорен орган - Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2 ( www.cpdp.bg).

* * * * * * * * * * * * * * * * *